hazirend

A Griff Squash & Fitness Club Házirendje

A Griff Squash & Fitness Club üzemeltetője:

Sport Desk Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152, cégjegyzékszám: 01-09-337573, adószám: 26555957-2-43, továbbiakban: „Üzemeltető” )

Griff Squash & Fitness Club címe: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152

A Házirend célja, hogy meghatározza a Griff Squash & Fitness Clubban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők továbbiakban: „Vendégek” és más használók, továbbiakban: Használó,) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja a Griff Squash & Fitness Club rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A club területére való belépéssel és/vagy pálya (squash, teremfoci, asztalitenisz) lefoglalásával; csoportos órákra való bejelentkezéssel; napijegy megvásárlásával tudomásul veszi és elfogadja a házirendben foglaltakat és a lemondási feltételeket!

Általános szabályok

 • A Griff Squash & Fitness Club területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Griff Squash & Fitness Club használója köteles betartani a Club használata során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • A Griff Squash & Fitness Club területén TILOS:
  • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
  • az olyan tevékenység, amely a Griff Squash & Fitness Club szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
  • a másik nem öltöző-, zuhanyzó- és mellék helységébe bemenni.
  • közrendet sértő módon viselkedni.
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
  • A tűzesetek megelőzése érdekében tilos: bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, plakátok, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • A Griff Squash & Fitness Club egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

 • A Griff Squash & Fitness Club sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

 • A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti Griff Squash & Fitness Club rendezvényekre, amelyek tartalmukban eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól és programoktól.

 • Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.

 • Kérjük a menekülési útvonalakat, menekülési ajtókat, tűzcsapokat szabadon hagyni.

 • A vendégek észrevételeiket, panaszaikat a Recepción szóban, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben tehetik meg írásban

A Griff Squash & Fitness Club nyitvatartási rendje:

Hétfőtől – Péntekig:
07 órától 23 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon:
09 órától 21 óráig

A Griff Squash & Fitness Club nyitva tartását a vezetőség indokolt esetben megváltoztathatja.

 • A Griff Squash & Fitness Club szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
 • A Griff Squash & Fitness Club területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
  • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
  • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet); o reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Griff Squash & Fitness Club területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó használó/vendég a központban tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy az így készült felvételeket az üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon – időbeli és térbeli korlátozás mentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználja.

A helyszínen való részvétellel a használó hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen készült audiovizuális alkotások, felvételek térben, időben korlátlanul felhasználásra kerüljön, ide értve az Szjt. 18-29. §§ 64-66.; 72-74; §§-ban foglalt valamennyi felhasználást.

E körben üzemeltető jogosult arra, hogy a felvételeket bármilyen módon nyilvánossághoz közvetítse, ide értve hogy a felvételeket egészben vagy részletekben a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg. A felhasználási engedély kiterjed az itt megszerzett vagyoni-felhasználási jogok egészben történő átengedésére, átruházására is. Az itt meghatározott hozzájárulás fejében külön ellenértéket a rendezvényen tartózkodó használókat, vendégeket nem illeti meg, azt nem igényel, a helyszínen való részvétellel arról kifejezetten lemond.

A Griff Squash & Fitness Club zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Griff Squash & Fitness Club egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Griff Squash & Fitness Club rendjére.

Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi azonító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

Amennyiben a Használó a jelen Házirend szabályait, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat megszegi az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankodót és felhívja a szabálytalankodó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén, vagy a szabályok megsértésének súlyos mértéke esetén figyelmeztetés nélkül, az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

A Griff Squash & Fitness Club üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend illetve az ilyen Központ területén általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a Club területén az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

Vendégek felelősek a Club területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.

A talált tárgyakat minden vendég a Griff Squash & Fitness Club recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Aki a Griff Squash & Fitness Club berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a vendéget terhelik.

A Griff Squash & Fitness Club üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítását az általános vendégkör kizárásával.

A Griff Squash & Fitness Club jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Griff Squash & Fitness Club recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele és a Regisztrációs adatlap a klubban, illetve a Griff Squash & Fitness Club online felületén való kitöltése a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

E Házirendet az Üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.

Speciális szabályok

 • A fitness, aerobic, spinning, squash és teremfoci területére kizárólag a sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
 • A fitness termet az aznapi dátummal ellátott karszalaggal lehet igénybe venni. A karszalag viselése minden Vendgékünkre nézve kötelező.
 • A csoportos órákat az aznapi dátummal ellátott karszalaggal lehet igénybe venni. Az óra kezdése előtt a karszalagot át kell adni az órát tartó edzőnek.
 • Zárt cipő használata kötelező
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • 15 éven aluli kiskorúak a klubban kizárólag szülői felügyeletteltartózkodhatnak.
 • A gyermekek által a Központban okozott károkért a gyermek törvényesképviselője (szülő, gyám, gondozó) felelős.
 • A Club területére csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
 • Öltöző kulcsot kizárólag fényképes igazolvány ellenében adunk ki. A kulcs elvesztése esetén 2.000 Ft fizetendő.

 

A Griff Squash & Fitness Club sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a Griff Squash & Fitness Club online felületén lévő regisztrációt vagy a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Griff Squash & Fitness Club Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (térítés ellenében törölköző használat), valamint az Internet (Wifi) állomások korlátlan használatát.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Squash

Kizárólag online, illetve személyesen lehet pályát (squash, teremfoci, asztalitenisz) foglalni.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben szabad belépni. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

A fallabda pályára csak tiszta, világos talpú tornacipőben lehet belépni. Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem vész el, az a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

A pálya foglalásokat csak egész órában lehet igényelni.

A játék csak zárt ajtók mellett engedélyezett.

A pályákon a szolgáltatás igénybevételére jogosultakon kívül más személy nem tartózkodhat.

Belépni csak a recepción történő regisztrációt követően lehetséges.

Pályalemondás feltételei (Squash, Teremfoci, Asztalitenisz):

 • (az online pályalemondás még fejlesztés alatt), telefonon e-mailben (info@griffsquash.hu) vagy személyesen a foglalás elötti nap 23 óráig lehetséges.
 • Előre foglalt pályák aznapi lemondása esetén a pályadíj 50%-át meg kell téríteni a következő alkalommal a játék megkezdése előtt.
 • Amennyiben a foglalást nem mondja le és a pályára nem jön el, akkor a teljes pályadíjat meg kell téríteni a következő alkalommal a játék megkezdése előtt.
 • AYCM kártya esetén aznapi lemondás a lista ár 50%-a fizetendő, nem jött esetén a lista ár 100%-a fizetendő.
 • Az előre lefoglalt pályák esetén 10 perc várakozás után a pályákat értékesítjük.
 • Squash pálya foglalás esetén a késés a pályahasználat idejébe beleszámít, tehát a lefoglalt időtartam a késéssel nem hosszabbodik meg, a játékidő a foglalás időpontjától indul.

A pályákon a világítás a foglalásnak megfelelő időtartamra szól, a játékidő pontos betartása kötelező.

A pálya a szabályoknak megfelelően vehető igénybe, a pálya épségének megóvása kötelező.

Használat után a kölcsönzött ütőket és cipőket köteles minden vendég a recepción visszaszolgáltatni.

A kölcsönzött ütőkért , a vendégnek felróható sérülése esetén, a vendég anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A pályákat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, minden vendég saját felelősségére használhatja.

A pályákra, a játékfelszereléseken kívül, minden más eszközt bevinni (mindennemű folyadék, ételt, stb.), a balesetveszély miatt és a pálya sérülésének elkerülése érdekében, szigorúan tilos.

A szabályt megszegőivel szemben üzemeltető a pálya azonnali elhagyása szankcióját alkalmazhatja.

Teremfoci

Kizárólag online, illetve személyesen lehet pályát (squash, teremfoci, asztalitenisz) foglalni.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben szabad belépni. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

A teremfoci pályára csak tiszta talpú focicipőben lehet belépni.

A pálya foglalásokat csak egész órában lehet igényelni.

A játék csak zárt ajtó mellett engedélyezett.

A pályán a szolgáltatás igénybevételére jogosultakon kívül más személy nem tartózkodhat.

Belépni csak a recepción történő regisztrációt követően lehetséges.

Pályalemondás feltételei (Squash, Teremfoci, Asztalitenisz):

 • (az online pályalemondás még fejlesztés alatt), telefonon e-mailben (info@griffsquash.hu) vagy személyesen a foglalás elötti nap 23 óráig lehetséges.
 • Előre foglalt pályák aznapi lemondása esetén a pályadíj 50%-át meg kell téríteni a következő alkalommal a játék megkezdése előtt.
 • Amennyiben a foglalást nem mondja le és a pályára nem jön el, akkor a teljes pályadíjat meg kell téríteni a következő alkalommal a játék megkezdése előtt.
 • AYCM kártya esetén aznapi lemondás a lista ár 50%-a fizetendő, nem jött esetén a lista ár 100%-a fizetendő.
 • Az előre lefoglalt pályák esetén 10 perc várakozás után a pályákat értékesítjük.
 • Squash pálya foglalás esetén a késés a pályahasználat idejébe beleszámít, tehát a lefoglalt időtartam a késéssel nem hosszabbodik meg, a játékidő a foglalás időpontjától indul.

Teremfoci pálya foglalás esetén a késés a pályahasználat idejébe beleszámít, tehát a lefoglalt időtartam a késéssel nem hosszabbodik meg, a játékidő a foglalás időpontjától indul.

A pályán a világítás a foglalásnak megfelelő időtartamra szól, a játékidő pontos betartása kötelező.

A pálya a szabályoknak megfelelően vehető igénybe, a pálya épségének megóvása kötelező.

A pályát kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, minden vendég saját felelősségére használhatja.

A pályákra, a játékfelszereléseken kívül, minden más eszközt bevinni (mindennemű folyadék, ételt, stb.), a balesetveszély miatt és a pálya sérülésének elkerülése érdekében, szigorúan tilos.

A szabályt megszegőivel szemben üzemeltető a pálya azonnali elhagyása szankcióját alkalmazhatja.

Fitness terem

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben. 14 és 16 év közötti kiskorúak kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhatnak a teremben.

A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Griff Squash & Fitness Club területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

A fitness termet az aznapi dátummal ellátott karszalaggal lehet igénybe venni. A karszalag viselése minden Vendgékünkre nézve kötelező.

Csoportos órák

kizárólag online, illetve személyesen lehet csoportos órára bejelentkezni.

Azoknak a vendégeiknek, akik bejelentkezés nélkül kívánnak csoportos óráinkon részt venni, a napijegy/bérlet felett 500 forintos felárat számolunk fel.

Az órák megkezdése előtt az edző leellenőrzi, hogy az órára érkező vendég jogosult-e az órán részt venni, szükség esetén névsorolvasással.

A csoportos órákra a Griff Squash & Fitness Club online órafoglalási rendszerében lehet foglalni helyet, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

Az aerobic és spinning terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Griff Squash & Fitness Club területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

Az Üzemeltető fenntartja az órarendben és az oktató személyében történő változtatás jogát.

A csoportos órákat az aznapi dátummal ellátott karszalaggal lehet igénybe venni. Az óra kezdése előtt a karszalagot át kell adni az órát tartó edzőnek.

Csoportos óra lemondásának feltételei: 2018 március 5-től (tesztüzem, türelmi időszak 2018. március 5-26.)

 • Lemondás a foglalást megelőző 3 órával lehetséges online vagy telefonon
 • 3 órán belüli lemondás (telefonon vagy e-mailben az info@griffsquash.hu e-mail címen lehetséges) esetén a napijegy 50%-át meg kell téríteni, erre a következő alkalommal van lehetőség, s csak az összeg befizetését követően lehet újra csoportos órát igénybe venni.
 • Amennyiben az órára való bejelentkezést nem mondja le, és az órára sem jön el, akkor a teljes napijegyet meg kell téríteni, erre a következő alkalommal van lehetőség, s csak az összeg befizetését követően lehet újra csoportos órát igénybe venni.
 • Bérletesek esetén ; aznapi lemondás esetén napijegy fele készpénzben vagy kártyával ; nem jött esetén készpénz, vagy kártyával vagy 1 alkalom lehúzása lehetséges.
 • AYCM kártyával ; aznapi lemondás esetén napijegy fele készpénzben vagy kártyával ; nem jött esetén készpénz, vagy kártyával lehetséges.
 • Akik időszakos korlátlan bérletet (havi, 3 havi stb) vásároltak azoknak aznapi lemondás esetén 250 Ft, nem jött esetén 500 Ft kiegészítő napijegyet számítunk fel.

Öltöző, szauna előtér és szauna

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

A területeken, az öltözőszekrényben és az értékmegőrzőben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

A vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.

Az 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák kivitele a Griff Squash & Fitness Club területéről tilos.

A szaunákat és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőlepedő) lehet igénybe venni.

Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Wellness

A wellness alkalmazottainak figyelem felhívásait és a HÁZIREND-ben foglalt előírásokat kérjük betartani.

A belépőjegy megváltásával a HÁZIREND rendelkezéseit a wellness vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Aki a rendelkezésben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a wellness területéről kitiltható.

Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a wellness teljes vagy részleges lezárására, ezért a wellness igazgatósága a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.

Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.

A wellnessbe belépéskor kérjük a recepción a megfelelő jegyet vagy bérletet megváltani

Rendkívüli esemény

A Griff Squash & Fitness Clubban történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepciót kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő:

Rendőrség 107, Mentők (baleset esetén) 104, Tűzoltóság (tűz esetén) 105, Általános segélyhívó: 112.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Budapest, 2019. október 29.

Griff Squash & Fitness Club, Sport Desk Kft