Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Sport Desk Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-337573

Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152

Kedves Ügyfelünk!

A Sport Desk Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Sport Desk Kft.), mint a Griff Squash & Fitness Club (cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152) üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Szabályzattal tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Az alábbi Adatvédelmi Szabályzat tájékoztatást nyújt az Ügyfelek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról, így az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, a kezelés módjáról és időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, valamint arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

Adatvédelmi Szabályzat

Preambulum

A jelen Adatvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) azzal a szándékkal alkottuk meg, hogy egységesen és áttekinthetően szabályozza a Sport Desk Kft. által üzemeltetett Griff Squash & Fitness Club sportszolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek személyes adatainak a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését.

Jelen Szabályzat a vonatkozó hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban Katv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.), és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény (továbbiakban: Adatvédelmi Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseire tekintettel került megalkotásra.

Tartalomjegyzék

1. A Szabályzatban használt fogalmak definíciói

2. Adatvédelmi alapelvek

3. Az adatkezelő

4. Az adatkezelés jogalapja

5. Az adatkezelés céljai

6. A kezelt adatok köre

7.  Az adatfeldolgozók, az adatokhoz hozzáférők köre

8. Tájékoztatás az adatkezelésről

9. Az Ügyfelek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

10. Az adatkezelés időtartama, az adattörlés, az adatzárolás és adat megjelölése

11. A Fitness Vision Kft. felelősségének kizárása az Érintett visszaélésszerű

adatszolgáltatása esetére

12. Egyebek

1. A Szabályzatban használt fogalmak definíciói

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy Griff Squash & Fitness Club sportszolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.

2. Adatvédelmi alapelvek

Tekintettel az Adatvédelmi Egyezményben (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény) foglalt előírásokra, a Sport Desk Kft. megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az Érintett  személyes adatainak gépi feldolgozása során érvényesítse az alábbi alapelveket.

Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Különleges adatok

Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.

Adatbiztonság

Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az érintettet védő további garanciák

Minden érintett Érintettnek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse, ha ezen adatok feldolgozása ellentétes a jelen pontban foglalt alapelveket érvényesítő hazai jog rendelkezéseivel;

d) jogorvoslattal élhessen, ha a tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

3. Az adatkezelő

Sport Desk Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Sport Desk Kft; székhely:1113 Budapest, Bartók Béla út 152.).

4. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása.

5. Az adatkezelés céljai

5.1. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés a Griff Squash & Fitness Club ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. a szolgáltatás igénybevételéhez..

A Griff Squash & Fitness Club által nyújtott sportszolgáltatások igénybe vételéhez az alábbi adatok megadása  szükséges az online regisztráció során az Érintett önkéntes és határozott hozzájárulásával, azaz ezen adatok az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenek:

  • családi és utónév név megadása
  • születési idő adatok megadása
  • lakcím megadása
  • fénylép készítése (belépőkön, bérleteken fénykép szerepel – fényképes belépő)
  • email cím
  • telefonszám
  • nem

A fenti adatok kezelésének célja: a sportszolgáltatás igénybevétele, azaz a sportszolgáltatás igénybevételére történő jogosultság ellenőrzése, valamint – a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges – internetes felhasználó fiókszolgáltatás nyújtása,   látogatottsági belső elemezés, illetve kapcsolattartás.

Adatkezelő a személyes adatokat a sportszolgáltatás színvonalának állandó javítása, elemzése céljából látogatottsági belső elemezés céljából is kezeli (mely korosztály mely órákat látogatja, melyek a telített és kevésbé telített óraidőszakok…stb szempontok alapján).

5.2. A  sportszolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges, az Érintett által opcionális megadható adatok az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

Opcionális megadható adatok:

Otthoni telefonszám
Munkahelyi telefonszám
Foglalkozás

  • Kizárólag önkéntes hozzájárulás alapján direkt marketing célra használható az Érintett email címe (hírlevelek megküldése).

5.3. A sportszolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges regisztrációt alapvetően az alábbi módon biztosítjuk: internetes regisztráció

5.4. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

6. A kezelt adatok köre

A kapcsolattartás, direkt marketing céljából,

önkéntes hozzájáruláson alapuló adatok köre a következő:

– e-mail cím

A Sport Desk Kft. semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Érintettel szemben, és nem részesíti hátrányban az olyan  érintettet, aki az opcionális adatszolgáltatáshoz nem járul hozzá

7.  Az adatfeldolgozók, az adatokhoz hozzáférők köre

Az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag a Sport Desk Kft menedzsmentje, illetve erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá.

A Sport Desk Kft az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy vagy személyek számára az Érintett hozzájárulása nélkül – a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk megteszi a megfelelő intézkedéseket.

A Sport Desk Kft tudomással rendelkezik arról, hogy mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

8. Tájékoztatás az adatkezelésről

Annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuljon, az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen Szabályzat ismertetésével tájékoztatjuk az ügyfelet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A tájékoztatás különösen kiterjed az adatkezelés céljára és jogalapja, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, az adatkezelés időtartamára, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire illetve arra, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A jelen Szabályzat az internetes regisztráció esetén elérhető a regisztrációs felületen, illetve személyesen, papír alapon is megismerhető a Griff Squash & Fitness Club recepciós pultjánál.

Az adatkezelés során az Érintett kérésére az adatkezelő legfeljebb 30 napon belül írásban, ingyenesen tájékoztatást ad az  Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást a Griff Squash & Fitness Club címén személyesen, illetve elektronikus vagy postai levélben kérheti bármely Érintett, levelezési címének megadásával.

A Sport Desk Kft. a tájékoztatás során kiemelt fontossággal ügyel arra, hogy minden Érintett csak a saját kezelt adatait, illetve adataira vonatkozó adatkezelést ismerhesse meg, tehát más, nem Érintett személyes adatait ne ismerhesse meg.

Az Ügyfelek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatkezelő megadott elérhetőségein. Ha a Sport Desk Kft. az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait valamint tájékoztatja a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az adatkezelő maga észleli, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

9. Az Ügyfelek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az előző bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infó törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé a Sport Desk Kft. felhívja az  Érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Jogszabály által előírt, kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Sport Desk Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10. Az adatkezelés időtartama, az adattörlés, az adatzárolás és adat megjelölése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A fenti d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelés időtartama a személyes adatok törléséig tart. Az Érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheti a személyes adatainak törlését. Az Érintett kérésének a Sport Desk Kft.. haladéktalanul köteles eleget tenni.

Az adatkezelés időtartamát alapvetően az adatkezelés célja határozza meg, ezért a Sport Desk Kft. az azonosítás, a kapcsolattartás és a belső látogatottsági elemzés céljából kezelt személyes adatokat akkor törli, amikor az Érintett egyértelműen és végérvényesen közli számára, hogy a sportszolgáltatásait a továbbiakban nem kívánja igénybe venni. Amennyiben ezt az Érintett nem teszi meg, a Sport Desk Kft. évente végez ez irányú felülvizsgálatot, tehát az azonosítás, a kapcsolattartás és a belső látogatottsági elemzés céljából kezelt személyes adatokat a sportszolgáltatást igénybe vételének utolsó napjától számított legfeljebb 1 évig kezeli, ezt követően törli.

A Sport Desk Kft. biztosítja, hogy a direkt marketing, céljából kapott elektronikus levelekről önként, elektronikusan le tudjon iratkozni. Az adatkezelő tehát a direkt marketing céljából kezelt személyes adatokat a leiratkozás beérkezéséig kezeli, ezt követően törli.

A fentieken túl, a Sport Desk Kft. törli az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Sport Desk Kft. zárolja az érintett személyes adatát, amennyiben az Érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Sport Desk Kft. a helyesbítésről, a törlésről, a zárolásról és a megjelölésről 30 napon belül írásban értesíti az érintett Ügyfelet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. A Sport Desk Kft. felelősségének kizárása az Érintett visszaélésszerű adatszolgáltatása esetére

Amennyiben a Sport Desk Kft. tudomást szerez arról, hogy az Érintett a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, a Sport Desk Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

A Sport Desk Kft. az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

12. Egyebek

A Sport Desk Kft. fenntartja a jogát, hogy az Adatvédelmi Szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az adatokat minden esetben az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása alapján kezeljük.